respirea logo

Regulamin

Regulamin serwisu RESPIREapp

Administratorem serwisu jest Respirea Tomasz Żądło z siedzibą w Bydgoszczy.

 1. Postanowienia ogólne

  Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu i aplikacji mobilnej RESPIREapp, oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora serwis i aplikacji.

 2. Definicje

  Aplikacja mobilna - opracowane przez użytkownika przy pomocy generatora aplikacji mobilnych oprogramowanie na urządzenia mobilne.
  Serwis – serwis RESPIREapp działający pod adresem www.respirea.pl.
  Regulamin – niniejszy dokument określający warunki i zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz Aplikacji mobilnej.
  Polityka Prywatności – dokument wskazujący jakie dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Serwis i Aplikacje mobilną oraz określający warunki oraz zasady, zbierania, gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych Użytkowników.
  Administrator – firma „RESPIREA Tomasz Żądło” z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podgórze 7, 85-790 Bydgoszcz, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami NIP: 6452275655, REGON: 363620201.
  Użytkownik – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, która korzysta z usług świadczonych przez administratora za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji mobilnej.
  Konto – baza danych zawierająca informacje o Użytkowniku, w szczególności dane identyfikujące Użytkownika, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

 3. Wymagania techniczne

  1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies, oraz konto poczty e-mail z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu.
  2. Niezbędnym dla korzystania z Aplikacji mobilnej jest posiadanie urządzenia mobilnego z systemem Android ( w wersji od 4.1 ) lub iOS przez Użytkownika pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies, oraz konto poczty e-mail z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu.
  3. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

 4. Zastrzeżenia prawne

  1. Warunkiem korzystania ze Serwisu oraz Aplikacji mobilnej jest zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Użytkownika treści Regulaminu i treści Polityki Prywatności.
  2. Ochronie prawnej podlega nazwa Serwisu oraz Aplikacji mobilnej, wykorzystane znaki graficzne, bazy danych, układ graficzny oraz koncepcja Serwisu oraz Aplikacji mobilnej.
  3. Treści zamieszczone w Serwisie oraz Aplikacji mobilnej są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, jednakże korzystanie z niektórych usług i funkcji Serwisu oraz Aplikacji mobilnej zastrzeżone jest dla Użytkowników posiadających Konto.

 5. Rejestracja w serwisie

  1. Dostęp do Serwisu jest nieodpłatny.
  2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu oraz Aplikacji mobilnej. Użytkownik zobowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: adres e-mail, województwo.
  3. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik ma dostęp do zapisywania danych oraz monitorowania trendów wynikających z wprowadzonych danych przez Użytkownika. Z chwilą dokonania rejestracji zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
  4. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o której mowa w pkt. 2, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym.
  5. Użytkownik zarejestrowany staje się Użytkownikiem zalogowanym po podaniu prawidłowego loginu i hasła.
  6. Dokonując rejestracji w Serwisie oraz Aplikacji mobilnej Użytkownik potwierdza iż:
   1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez wyjątków i zastrzeżeń,
   2. zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i akceptuje ją bez wyjątków i zastrzeżeń,
   3. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w tym materiałów promocyjnych drogą elektroniczną na powyżej wskazany adres elektroniczny (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144, poz. 1204).
  7. Użytkownik może zmienić swoje dane oraz hasło do Konta w każdym czasie.

 6. Rozwiązanie umowy

  1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony może nastąpić poprzez usunięcie przez Administratora Konta Użytkownika na jego prośbę wysłaną na adres e-mail Administratora, bądź też przez Administratora bez zgody Użytkownika z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  2. Użytkownik, którego Konto zostało usunięte z powodu naruszenia postanowień Regulaminu, może założyć nowe Konto dopiero po otrzymaniu zgody udzielanej przez Administratora.
  3. W razie stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu, Administrator w pierwszej kolejności wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń lub usunięcia danych niezgodnych z prawem. Jeżeli podjęte przez Administratora działania nie doprowadzą do zaprzestania naruszeń przez Użytkownika, Administrator zablokuje Konto w celu wyjaśnienia sprawy, a następnie usunie Konto jeżeli uzna to za konieczne.
  4. Przy usuwaniu Konta, w Serwisie oraz Aplikacji mobilnej pozostają dane dotyczące logowania uniemożliwiające założenie nowego Konta dla tego samego adresu e-mail bez zgody Administratora.
  5. W razie rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik traci dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji mobilnej w tym do stworzonych i wykorzystywanych przez Użytkownika.

 7. Prawa i obowiązki użytkownika

  1. Użytkownik ma prawo w ramach posiadanego konta do przekazywania za pomocą Serwisu informacji, na podstawie których za jego pośrednictwem stworzy aplikację mobilną.
  2. Użytkownik ma prawo w ramach posiadanego konta do przekazywania za pomocą Serwisu oraz Aplikacji mobilnej informacji dzięki, którym stworzy trendy wartości umożliwiające ich analizę. Użytkownik poprzez umieszczenie treści (danych, utworów, materiałów, opracowań, lokalizacji lub wypowiedzi) na Koncie udziela Administratorowi zgody na ich przetwarzanie, wykorzystywanie do celów analitycznych i reklamowych, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w sieci Internet) tych treści.

 8. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji Mobilnej

  1. W celu wykorzystania przez Użytkownika stworzonego Serwisu lub Aplikacji mobilnej, Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji w Serwisie.
  2. Użytkownik ma prawo do wykorzystania Serwisu lub Aplikacji mobilnej zgodnie z ich przeznaczeniem w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  3. Korzystanie z Serwisu lub Aplikacji mobilnej możliwe jest niezwłocznie po dokonaniu po rejestracji i zalogowaniu.
  4. Czas trwania okresu do korzystania z Serwisu lub Aplikacji mobilnej biegnie od dnia rejestracji.

 9. Opłaty

  Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji mobilnej jest nieodpłatne.

 10. Bezpieczeństwo

  1. Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się bezwzględnie do zasad bezpieczeństwa. Za szkody spowodowane niedochowanie zasad ze strony Użytkownika Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Nie zaleca się korzystania z Serwisu za pośrednictwem komputerów dostępnych publicznie z uwagi na brak możliwości weryfikacji czy nie zawierają one oprogramowania rejestrującego aktywność Użytkownika (hasła, loginy, przeglądane strony). Nie zaleca się również korzystania z nieszyfrowanych połączeń sieci bezprzewodowej.
  3. W razie wątpliwości co do autentyczności Serwisu oraz Aplikacji mobilnej z uwagi na zmiany w jego wyglądzie lub funkcjonowaniu należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem. O wszelkich zmianach w wyglądzie bądź funkcjonalności Serwisu Administrator będzie informował z wyprzedzeniem.
  4. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie zdjęć, filmów ani innych informacji, danych i materiałów objętych prawami autorskimi innych osób bez wyraźnej zgody ich autorów.
  5. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać odnośników, namiarów na Serwis na stronach internetowych, których treść a także działania stoją w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu.
  6. Użytkownicy zobowiązują się nie wykorzystywać Serwisu w celach niezgodnych z obowiązującym prawem.
  7. Użytkownicy zobowiązują się nie udostępniać osobom trzecim danych niezbędnych do logowania na Koncie.
  8. Użytkownicy zobowiązują się powstrzymywać od działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby zakłócić działanie Serwisu.

 11. Prawa osób trzecich

  1. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie oraz Aplikacji mobilnej treści lub przedsiębrać akcji, które mogłyby naruszyć prawa osób trzecich bądź być niezgodne z obowiązującym prawem.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich danych, informacji i materiałów, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu.
  3. W razie gdyby Administrator usunął dane, które jego zdaniem naruszają prawa osób trzecich Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
  4. Konto Użytkownika, który będzie naruszał prawa osób trzecich w sposób ciągły zostanie usunięte przez Administratora.
  5. Użytkownicy zobowiązują się nie wprowadzać do Serwisu fałszywych identyfikacyjnych ani otwierać i korzystać z Konta w imieniu osób trzecich bez ich zgody.

 12. Ochrona danych osobowych

  1. Dokonujące rejestracji w Serwisie oraz Aplikacji mobilnej Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez Administratora.
  2. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
  3. Dane osobowe umieszczane przez Użytkownika formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy i zapewnienia najwyższej jakości usług.
  4. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zaprzestaniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Administrator może przetwarzać tylko te dane Użytkownika które:
   1. są niezbędne do dochodzenia roszczeń,
   2. są niezbędne do celów reklamowych i badania rynku w celu przeznaczenia tych badań na polepszenie świadczenia usług za zgodą Użytkownika,
   3. są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
   4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie innych ustaw.

 13. Odpowiedzialność administratora

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu oraz Aplikacji mobilnej spowodowane:
   1. siłą wyższą, tj. zdarzeniem nadzwyczajnym, zewnętrznym i niemożliwym do zapobieżenia,
   2. niewłaściwą konfiguracją sprzętu i oprogramowania komputerowego,
   3. spowodowane niedozwoloną ingerencją Użytkowników,
   4. spowodowane niedozwoloną działalnością osób trzecich, na których działanie administrator nie ma wpływu,
   5. przeciążeniem bazy danych i serwera.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki testów i badań oraz treści Użytkowników umieszczanych w Serwisie oraz Aplikacji mobilnej.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu spowodowany dokonywaniem zmian ulepszających. O mającej nastąpić przerwie w korzystaniu z usług Serwisu Użytkownicy zostaną powiadomieni wcześniej na stronie Serwisu.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu na niezabezpieczonym odpowiednim programem antywirusowym komputerze lub urządzeniu mobilnym podłączonym do sieci Internet.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wtargnięcia osoby trzeciej na Konto Użytkownika, jeżeli nastąpiło to z jego winy (poprzez udostępnienie w jakikolwiek sposób danych do logowania osobie trzeciej).
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.
  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podjęte decyzje terapeutyczne i medyczne, wynikające z uzyskiwanych informacji poprzez Serwis oraz Aplikację mobilną. Zamieszczane informacje w Serwisie i Aplikacji mobilnej oraz przesyłane drogą mailową przez Administratora są poglądowe i wymagają dodatkowej konsultacji medycznej.

 14. Reklamacje

  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji mobilnej niezgodnie z Regulaminem. Wszelkie reklamacje Użytkownik powinien zgłaszać na następujący adres e-mail: biuro@respirea.pl.
  2. Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji z uwagi na jej złożony charakter wymaga dłuższego czasu, okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 7 dni. Administrator poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużenie jej rozpoznawania oraz przyczynę przedłużenia przed upływem 7-dniowego okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  3. W przypadku, gdy zgłoszona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Administrator niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w zakreślonym terminie spowoduje pozostawienie jej bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu reklamacje pozostawia się bez rozpoznania.

 15. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.respirea.pl
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis na inny podmiot.
  4. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Administrator powiadomi o tym niezwłocznie Użytkowników przez zamieszczenie na stronie Serwisu nowego Regulaminu.
  5. W przypadku uchylenia przez Sąd, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, inne jego postanowienia pozostają w mocy.
  6. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji przez Użytkownika, która następuje po zalogowaniu do Serwisu.
  7. Do Serwisu, Regulaminu, Polityki Prywatności zastosowanie ma prawo polskie.

 16. Wejście w życie regulaminu

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.05.2016 r.

Respirea - error

error Module 'phalcon' already loaded